Reliéf

Reliéf území je charakterizován plochou pahorkatinou, mírně se k severozápadu zvedající. Území má výškovou členitost 30 – 130 m. Typická nadmořská výška území je mezi 200 – 300 m n.m. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje území bezejmenným vrcholem 376,8 m n.m. nad Miroslavskými Knínicemi, nejnižší bod území leží na Miroslávce při hladině Troskotovického dolního rybníka (180,3 m n.m.).