Geologicko-pedologické podmínky

Na plošinách převládají neogenní sedimenty – jíly, písky, štěrky, místy pevněji stmelené a v různé míře vápnité, kryté pleistocénními terasovými štěrkopísky a sprašemi. Mezi Moravským Krumlovem a Hostěradicemi je patrný hřeben s výchozy tvrdých granodioritů Brněnského masivu.

Na těchto podkladech se na vyšších západních okrajích území nejčastěji vytvořily kyselé kambizemě typické nasycené s hnědozeměmi na spraších a sprašových hlínách, na ploché jihovýchodní části území černozemě na spraších, ve sníženinách typické černice. V plochých zamokřených depresích je vzácný výskyt slatin.