Území Mikroregionu Miroslavsko je v zásadě osídleno od neolitu. Na jeho území, s výjimkou  stepních lokalit na výběžku Bobravské vrchoviny u Miroslavi, zcela převládají agrocenózy (orná půda, sady, vinice), přerušované jen akátovými remízky a topolovými větrolamy. V 50. – 80. letech byla řada hodnotných krajinných detailů (liniových porostů, lad a drobných lesíků), zejména na zarovnaných, zemědělsky snadno sjednotitelných plošinách, zorněna a zachována jen v nečetných okrajových svažitějších, či jinak hůře dostupných lokalitách, hlavně v severní a střední části území.

Bylo zde vyhlášeno několik ZCHÚ, zejména k ochraně slepencových xerofytních lad u Miroslavi – Národní přírodní památka Miroslavské kopce. Podobný stepní charakter má přírodní památka U Kapličky nad Hostěradicemi. Do mikroregionu rovněž částečně zasahuje Oleksovická mokřina – rozsáhlý mokřad s lužními porosty a pestrou druhovou skladbou ptáků a obojživelníků. Podobného charakteru jsou Suchohrdelský rybník a Miroslavský rybník, který prošel v roce 2005 celkovou revitalizací.

logo eu
EDU Banner AktivniZona 160x160 1

 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2022 Mikroregion Miroslavsko

Prohlášení o přístupnosti